Mời Thầu: Xây lắp Đường sát hàng rào UBND phường Nam Lý và đường nối đường 36m với đường Nguyễn Văn Cừ vào TDP 13 phường Nam Lý

Tên bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐT & XD THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

Địa chỉ: 68 Ngô Quyền, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại/fax/email: 0523.824429.

Mã số thuế: 3100486942.

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Đường sát hàng rào UBND phường Nam Lý và đường nối đường 36m với đường Nguyễn Văn Cừ vào TDP 13 phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới.

– Loại gói thầu: xây lắp

Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ.

– Nội dung chính của gói thầu:

– Loại và cấp công trình: Công trình giao thông, công trình cấp IV

– Quy mô thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị phù hợp với quy hoạch được duyệt với tổng chiều dài tuyến Lt=643,97m.

+ Bề rộng nền đường: Bnền = 10,5 m.

+ Bề rộng mặt đường: Bmặt = 5,5m.

+ Bề rộng lề đường:  Blề= 2,5m x 2,0 = 5,0m.

– Kết cấu mặt đường:

– Mặt đường BTXM M300 dày 18cm.

– Lót 01 bạt.

– Móng đường CPĐD loại 2 dày 15cm.

– Đắp đất nền đường K98 dày 30cm.

– Nền đường cũ lu tăng cường K95.

          – Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày kể từ khi ký kết hợp đồng.

 1. Tên dự án: Đường sát hàng rào UBND phường Nam Lý và đường nối đường 36m với đường Nguyễn Văn Cừ vào TDP 13 phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới.
 2. Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ, ngày 29 tháng 3 năm 2016 đến trước 09 giờ30, ngày 11 tháng 04 năm 2016.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Ban quản lý dự án ĐT&XD thành phố Đồng Hới. Địa chỉ: 68 Ngô Quyền, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới.
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng.
 8. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng. (Bảo lãnh ngân hàng).
 9. Thời điểm đóng thầu 9 giờ30, ngày 11 tháng 4 năm 2016.
 10. Thời điểm mở thầu 10 giờ00, ngày 11 tháng 4 năm 2016.