Mời Thầu: Thi công xây dựng công trình: Trạm y tế xã Púng Tra, Thuận Châu, Sơn La

Tên bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUYỆN THUẬN CHÂU, TỈNH SƠN LA

Địa chỉ: Số 16, phố Lò Văn Hặc thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Điện thoại: 0223.847.636

Email: Huyenthuanchau@gmail.com

Mã số thuế: 5500374637

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình: Trạm y tế xã Púng Tra, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

 – Loại gói thầu: Gói thầu xây lắp công trình.

Nội dung và quy mô xây dựng công trình:

– Công trình chính: Nhà được xây dựng 2 tầng, diện tích xây dựng 377,26m2, tổng diện tích xây dựng 188,63m2; kích thước bước gian 3,3m; nhịp lòng 5,4m, hiên rọng 1,8m; chiều cao tầng 3,6m, cốt đỉnh masi,2m, cốt ±0,00 lấy cao hơn cốt mặt đất đã được san 0,45m.

– Hạng mục phụ trợ:

+ San nền 1.871,35m2

+ Nhà ăn: Diện tích xây dựng 14,96m2

+ Nhà trạm bơm: Diện tích xây dựng 2,25m2

+ Tường rào: Dài 133m

+ Sân bê tông: Diện tích 133m2.

+ Cổng, đường bê tông, nhà để xe xây dựng đồng bộ với chủ trương được duyệt.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

 1. Tên dự án: Trạm y tế xã Púng Tra, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.
 2. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00’, ngày 27 tháng 4 năm 2016 đến trước 08 giờ 00’, ngày 07 tháng 5 năm 2016.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

 – Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Văn phòng ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

– Điện thoại: 0223.847.636

– Email: huyenthuanchau@gmail.com

 1. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn)
 2. Bảo đảm dự thầu: 26.400.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu, bốn trăm nghìn đồng chẵn).

Đồng tiền sử dụng: VNĐ

Hình thức bảo đảm dự thầu theo luật đấu thầu: Bằng bảo lãnh ngân hàng (thư bảo lãnh).

 1. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00’, ngày 07 tháng 5 năm 2016
 2. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 30’, ngày 07 tháng 5 năm 2016.