Mời Thầu: Sửa chữa, cải tạo đường, bãi nội bộ của Công ty TNHH MTV xi măng Hạ Long năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty TNHH MTV xi măng Hạ Long

– Địa chỉ: Lô C25 KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh;

–  Điện thoại: 08.378188756/37818493; Fax: 08.37818875/38818360.

2. Tên dự án: Trạm nghiền phía Nam – Công ty TNHH MTV xi măng Hạ Long

4. Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV xi măng Hạ Long

5. Tên gói thầu: Sửa chữa, cải tạo đường, bãi nội bộ của Công ty TNHH MTV xi măng Hạ Long năm 2015

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thu: Sửa chữa, cải tạo đường, bãi nội bộ của Công ty TNHH MTV xi măng Hạ Long năm 2015 (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ);
  • Thuc Dự án: Trạm nghiền phía Nam – Công ty TNHH MTV xi măng Hạ Long;
  • Nguồn vn: vốn SXKD + vốn vay thương mại;
  • Bên mi thu: Công ty TNHH MTV xi măng Hạ Long;
  • Hình thc la chn nhà thu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thi gian bán HSMT: từ 08 giờ 30 ngày 29/08/2015 đến 14 giờ 00 ngày 15/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Tại Phòng Kế hoạch-Vật tư – Công ty TNHH MTV xi măng Hạ Long, Lô C25 KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh;
  • Điện thoại: 08.378188756/37818493; Fax: 08.37818875/38818360;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thi đim đóng thu: 14 giờ 00 ngày 15/09/2015.