Mời chào hàng: Lắp đặt vườn ươm, nhà màng trồng rau và các thiết bị

A. THÔNG TIN CHUNG:

  1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Khuyến nông Long An

– Địa chỉ:  Khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

– Điện thoại/Fax/E-mail : 0723.826432/0723.831432/ttknlongan@gmail.com

  1. Tên dự án: Chuyển giao quy trình công nghệ sản xuất rau an toàn
  2. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C
  1. Tên chủ đầu tư: Trung tâm Khuyến nông Long An
  2. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Lắp đặt vườn ươm, nhà màng trồng rau và các thiết bị
  3. Gói thầu này chỉ dành cho nhà thầu cấp nhỏ và siêu nhỏ (theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp) tham gia đấu thầu. 

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

– Tên Bên mời thầu:  Trung tâm Khuyến nông Long An.

– Tên gói thầu: Lắp đặt vườn ươm, nhà màng trồng rau và các thiết bị

– Gói thầu này chỉ dành cho nhà thầu cấp nhỏ và siêu nhỏ tham gia đấu thầu

– Tên dự án: Chuyển giao quy trình công nghệ sản xuất rau an toàn

– Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2015.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường.

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng:  từ 7 giờ 30, ngày 10 tháng 12 năm 2015 đến trước 14 giờ 00, ngày 17 tháng 12 năm 2015  (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSYC: Khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An; số điện thoại: 0723.826432;  fax : 0723.831432.

– Giá bán 1 bộ HSYC: 1.000.000 đồng.

– Địa chỉ nhận HSĐX: Khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An (trong giờ hành chính).

– Thời điểm đóng thầu:  Vào lúc 14 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 17 tháng 12 năm 2015.

– Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

– Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tiền mặt

– HSĐX sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 17 tháng 12 năm 2015, tại Khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Trung tâm Khuyến nông Long An kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.