Mời chào hàng: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc xã Vĩnh Ngọc

Gói thầu: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 2 tầng, nhà đoàn thể UBND xã Vĩnh Ngọc (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) Thuộc Dự án: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 2 tầng, nhà đoàn thể UBND xã Vĩnh Ngọc Nguồn vốn: Đấu giá […]