Mời chào hàng: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc xã Vĩnh Ngọc

  • Gói thầu: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 2 tầng, nhà đoàn thể UBND xã Vĩnh Ngọc (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
  • Thuộc Dự án: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 2 tầng, nhà đoàn thể UBND xã Vĩnh Ngọc
  • Nguồn vốn: Đấu giá đất kẹt
  • Bên mời thầu: UBND xã Vĩnh Ngọc
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 16/07/2015 đến 16 giờ 00 ngày 22/07/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: ủy ban nhân dân xã Vĩnh Ngọc, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.
  • Điện thoại: (043) 8810147.
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 16 giờ 00 ngày 22/07/2015