Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công phần xây lắp và phần PCCC – chống sét – Trường Bồi dưỡng giáo dục quận Gò Vấp

Kế hoạch đấu thầu: Trường Bồi dưỡng giáo dục quận Gò Vấp

03
01 tháng
04 tháng
Giá gói thầu:
 • 28.028.438 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường Bồi dưỡng giáo dục quận Gò Vấp