GT: Xây lắp số 05

GT: Xây lắp số 05, Trường THCS Thành Nhân, thị trấn Ninh Giang huyện Ninh Giang