Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp Trạm sản xuất khí ni-tơ

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp Trạm sản xuất khí ni-tơ

Tên dự án:Dự án đầu tư Trạm sản xuất khí ni-tơ phục vụ bảo dưỡng máy bay của Xí nghiệp sửa chữa máy bay A75
Tên gói thầu:Cung cấp Trạm sản xuất khí ni-tơ
Nguồn vốn:Vốn tự có của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Quốc tế; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Xí nghiệp sửa chữa máy bay A75, Sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Tel: 84-8-38440443 Ext. 9625, Fax: 84-8-38445120
09/11/2008 đến 09/12/2008
500000 (VND)
09/12/2008 09:00
09/12/2008 09:00