Gói thầu xây dựng Trường trung học cơ sở Tân Long ( gói số 1) – Kế hoạch đấu thầu: Trường trung học cơ sở Tân Long, huyện Phú Giáo

Gói thầu xây dựng Trường trung học cơ sở Tân Long ( gói số 1) – Kế hoạch đấu thầu: Trường trung học cơ sở Tân Long, huyện Phú Giáo

1
Quý IV năm 2008
300 ngày ( kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo chế độ)
Giá gói thầu:
 • 20.751.010.908 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường trung học cơ sở Tân Long, huyện Phú Giáo