Thi công xây dựng phần nhà máy – kênh xả – Công trình Nhà máy thủy điện ĐăkPône

Thi công xây dựng phần nhà máy – kênh xả – Kế hoạch đấu thầu: Phê duyệt hiệu chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu các gói thầu số 8A, 8B, 8C Công trình Nhà máy thủy điện ĐăkPône

8A
Quý 4 năm 2008
16 tháng
Giá gói thầu:
 • 12.886.616.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Phê duyệt hiệu chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu các gói thầu số 8A, 8B, 8C Công trình Nhà máy thủy điện ĐăkPône