Xây dựng hạng mục công trình Nhà khoa mổ, sản phụ, sơ sinh-Công trình Bệnh viện phụ sản Phú Thọ

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng hạng mục công trình Nhà khoa mổ, sản phụ, sơ sinh-Công trình Bệnh viện phụ sản Phú ThọGT: Xây dựng hạng mục công trình Nhà khoa mổ, sản phụ, sơ sinh-Công trình Bệnh viện phụ sản Phú Thọ
Thuộc D.A: Đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Phụ sản Phú Thọ
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn khác
Bên mời thầu: Bệnh viện Phụ sản tỉnh Phú Thọ
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 10/11/2008 đến 09 giờ 30 ngày 25/11/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Phụ sản tỉnh Phú Thọ, xã Phú Lộc huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: (02103) 773164
Giá bán: 1.000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu
: 09 giờ 30 ngày 25/11/2008