Mua sắm máy dập thẻ công suất lớn và dịch vụ bảo trì trong 3 năm

Mua sắm máy dập thẻ công suất lớn và dịch vụ bảo trì trong 3 năm – Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm máy dập thẻ công suất lớn. Tên chủ đầu tư: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

1
Quý IV năm 2008
52 tháng
Giá gói thầu:
 • 15.280.360.424 (VND)
 • Vốn tự có
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm máy dập thẻ công suất lớn.