Học viện quản lý giáo dục thông báo mời thầu

Học viện quản lý giáo dục thông báo mời thầu

GT: Hệ thống máy móc trang thiết bị phục vụ đào tạo
Thuộc D.A: Tăng cường trang thiết bị phục vụ đào tạo của Học viện quản lý giáo dục năm 2008
Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu – Tăng cường trang thiết bị phục vụ đào tạo
Bên mời thầu: Học viện quản lý giáo dục
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 20/10/2008 đến 09 giờ 00 ngày 30/10/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Phòng Kế hoạch – tài chính Học viện quản lý giáo dục, số 31 Phan Đình Giót, TP. Hà Nội. Điện thoại: (043) 8641777; Fax: (043) 8641802
Giá bán: 1.000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 30/10/2008