Lập quy hoạch sử dụng đất huyện Phù Cát, tỉnh Bình Ðịnh đến năm 2015

Ban quản lý Chương trình Tăng cường năng lực quản lý đất đai và môi trường tỉnh Bình Ðịnh (Chương trình SEMLA Bình Ðịnh) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Ðấu thầu với hình thức đấu thầu hạn chế trong nước Dự án: lập quy hoạch sử dụng đất huyện Phù Cát, tỉnh Bình Ðịnh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, lồng ghép với yêu cầu bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.

Ban quản lý Chương trình Tăng cường năng lực quản lý đất đai và môi trường tỉnh Bình Ðịnh (Chương trình SEMLA Bình Ðịnh) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Ðấu thầu với hình thức đấu thầu hạn chế trong nước Dự án: lập quy hoạch sử dụng đất huyện Phù Cát, tỉnh Bình Ðịnh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, lồng ghép với yêu cầu bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.
Nguồn vốn: Viện trợ của Thụy Ðiển (SIDA) và Ngân sách tỉnh.
Ban quản lý Chương trình SEMLA Bình Ðịnh mời tất cả các nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực tham gia đấu thầu dự án nêu trên.
Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu dự án trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và mua hồ sơ mời thầu tại: Văn phòng Chương trình SEMLA Bình Ðịnh, số nhà 08, đường Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn, điện thoại: 056.3813275,
Fax: 056.3818376, giá một bộ hồ sơ 1.000.000 đồng.
Bán hồ sơ mời thầu từ ngày 10-11 đến ngày 14-11-2008 (trong giờ làm việc).
Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu có giá trị 45.000.000 đồng (bốn mươi lăm triệu) và phải được gửi đến Văn phòng Chương trình SEMLA Bình Ðịnh trước 8 giờ ngày 15-12-2008.
Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 15-12-2008 tại Văn phòng Chương trình SEMLA Bình Ðịnh.
Ban quản lý Chương trình SEMLA Bình Ðịnh kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.