Dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông đến nhà máy đóng tàu STX (giai đoạn 1)

Kế hoạch đấu thầu: dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông đến nhà máy đóng tàu STX (giai đoạn 1)