Thông báo mời thầu gói thầu: Kè sông Trà Niền

Thông báo mời thầu gói thầu: Kè sông Trà Niền Tên dự án: Kè sông Trà Niền và chống xói lở chợ Phong Điền

Tên dự án:Kè sông Trà Niền và chống xói lở chợ Phong Điền
Tên gói thầu:Kè sông Trà Niền
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Văn Phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền
10/11/2008 đến 25/11/2008
1.000.000 (VND)
25/11/2008 09:00
25/11/2008 09:00