Cải tạo, nâng cấp tràn xả lũ số 1, số 2 và khu quản lý hồ Đá Mài

Thông báo mời thầu gói thầu: Cải tạo, nâng cấp tràn xả lũ số 1, số 2 và khu quản lý hồ Đá Mài Tên dự án: Cải tạo, nâng câp cụm công trình hồ chứa nước huyện Lục Ngạn

Tên dự án:Cải tạo, nâng câp cụm công trình hồ chứa nước huyện Lục Ngạn
Tên gói thầu:Cải tạo, nâng cấp tràn xả lũ số 1, số 2 và khu quản lý hồ Đá Mài
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban quản lý dự án sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang – đường Đàm Thuận Huy-TP Bắc Giang- tỉnh Bắc Giang, điện thoại: 0240.3 853.665, fax: 0240.3 853 983
20/11/2008 đến 08/12/2008
1.000.000 (VND)
08/12/2008 09:00
08/12/2008 09:00