Gói thầu: Hỗ trợ kỹ thuật (Quản lý dự án; Phát triển chuẩn dữ liệu; Cơ sở hạ tầng không gian; Chuẩn dịch vụ đăng ký đất; Xuất bản tài liệu tuyên truyền; Đánh giá giữa kỳ; Đánh giá cuối kỳ) –

Gói thầu: Hỗ trợ kỹ thuật (Quản lý dự án; Phát triển chuẩn dữ liệu; Cơ sở hạ tầng không gian; Chuẩn dịch vụ đăng ký đất; Xuất bản tài liệu tuyên truyền; Đánh giá giữa kỳ; Đánh giá cuối kỳ) -. Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

C-016
Q2/2009
Theo từng vị trí
Giá gói thầu:
 • 21337600000 (VND)
 • [‘IDA\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu 18 tháng đầu Dự án VLAP cấp Trung ương