Bưu điện tỉnh Thanh Hóa mời sơ tuyển Xây lắp nhà chính và các hạng mục phụ trợ

Gói thầu: Xây lắp nhà chính và các hạng mục phụ trợ thuộc công trình Nhà Bưu điện huyện Như Thanh – Bưu điện tỉnh Thanh Hóa.

Gói thầu: “Xây lắp nhà chính và các hạng mục phụ trợ” thuộc công trình “Nhà Bưu điện huyện Như Thanh – Bưu điện tỉnh Thanh Hóa”.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Ðấu thầu rộng rãi trong nước.

Nhà thầu được mua HSMT gói thầu nêu trên trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 14-11 cho đến 9 giờ ngày 1-12-2008.

Ðịa điểm bán HSMT: Tại Phòng KH – ÐT Bưu điện tỉnh Thanh Hóa với lệ phí mua một bộ HSMT là 1.000.000 đồng (một triệu).

Xin mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện, năng lực tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên. Các nhà thầu phải cung cấp địa chỉ liên hệ, số fax, số điện thoại của nhà thầu bằng công văn (fax trước) và có thể tìm hiểu thêm thông tin tại:

Phòng KH – ÐT Bưu điện tỉnh Thanh Hóa –

33 Trần Phú, phường Ðiện Biên, thành phố Thanh Hóa

(ÐT: 037.3850526; Fax: 037.3852582).