Gói thầu: Thi công 02 tràn liên hợp tại Km2+984 và Km6+368 – các gói thầu thuộc công trình đường đến trung tâm xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Gói thầu: Thi công 02 tràn liên hợp tại Km2+984 và Km6+368 – Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc công trình đường đến trung tâm xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

04
8 giờ 45 phút ngày 10/02/2009
10 tháng kể từ khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
Giá gói thầu:
 • 3927246000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc công trình đường đến trung tâm xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh