Gói thầu: Gói 02: Các cống Vĩnh Phong 10, Vĩnh Phong 14, Cây Dương, Vĩnh Phong 16, Vĩnh Phong 18, Vĩnh Phong 12, Đìa Muồng – Hệ thống công trìnhphân ranh mặn ngọt tỉnh

Gói thầu: Gói 02: Các cống Vĩnh Phong 10, Vĩnh Phong 14, Cây Dương, Vĩnh Phong 16, Vĩnh Phong 18, Vĩnh Phong 12, Đìa Muồng – Kế hoạch đấu thầu: Hệ thống công trìnhphân ranh mặn ngọt tỉnh

02-xl
Quý III-IV/2009
18 tháng
Giá gói thầu:
 • 43.275.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Hệ thống công trìnhphân ranh mặn ngọt tỉnh Sóc Trăng – Bạc Liêu