Gói thầu: Cung cấp 01 máy tiện và 01 máy bơm chịu a xít – Dự án cải tạo mở rộng mỏ than Nông Sơn

Gói thầu: Cung cấp 01 máy tiện và 01 máy bơm chịu a xít – Kế hoạch đấu thầu: Dự án cải tạo mở rộng mỏ than Nông Sơn

Gói thầu số 2
2008
2008
Giá gói thầu:
 • 701.660.000 (VND)
 • Vốn vay và tái đầu tư của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án cải tạo mở rộng mỏ than Nông Sơn