Gói thầu: Cung cấp hộp bảo vệ điện kế các loại – Cung cấp vật tư nguồn vốn SXKD và ĐTXD năm 2009 (đợt 1)

Gói thầu: Cung cấp hộp bảo vệ điện kế các loại – Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp vật tư nguồn vốn SXKD và ĐTXD năm 2009 (đợt 1)

10
Từ tháng 01/2009 đến tháng 03/2009
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 585.000.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp vật tư nguồn vốn SXKD và ĐTXD năm 2009 (đợt 1)