Thông báo mời thầu Xây lắp Quảng trường 11/3 huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

Tên bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Ba Tơ – Ðại diện Chủ đầu tư dự án (Gọi tắt là Bên mời thầu). Tên gói thầu: Gói thầu Xây lắp. Tên dự án: Quảng trường 11/3 huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện.

Tên bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Ba Tơ – Ðại diện Chủ đầu tư dự án (Gọi tắt là Bên mời thầu).

Tên gói thầu: Gói thầu Xây lắp.

Tên dự án: Quảng trường 11/3 huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện.

Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

Thời gian phát hành HSMT: Từ ngày 25-11 đến ngày 10-12-2008. (Trong giờ hành chính).

Ðịa điểm bán HSMT: Tại Ban QL các DAÐT & XD huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

Ðiện thoại: 055.863793. Fax: 055.863793.

Ðịa chỉ: Ban QL các DAÐT & XD huyện Ba Tơ, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (Một triệu).

Thời điểm đóng thầu: 8 giờ ngày 10-12-2008 tại Ban QL các DAÐT & XD huyện Ba Tơ.

Bảo đảm dự thầu: 45.000.000 đồng (Bốn lăm triệu).

Ghi chú: Người đến mua HSMT phải có giấy giới thiệu của nhà thầu.