Gói thầu: Gói thầu số 74-HAQN: Xây lắp đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức – (điều chỉnh, bổ sung) Dự án năng lượng nông thôn

Gói thầu: Gói thầu số 74-HAQN: Xây lắp đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức – Kế hoạch đấu thầu (điều chỉnh, bổ sung) Dự án năng lượng nông thôn

74-HAQN
27/03/2009
180
Giá gói thầu:
 • 4.517.021.729 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu (điều chỉnh, bổ sung) Dự án năng lượng nông thôn II tỉnh Quảng Ngãi