Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng – Sửa chữa, nâng cấp vỉa hè đường Cây Trâm

Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng – Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp vỉa hè đường Cây Trâm

03
02 ngày
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 145.690.959 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp vỉa hè đường Cây Trâm