Gói thầu: Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công – Đường kênh 8 mét xã Long Định huyện Châu Thành

Gói thầu: Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công – Kế hoạch đấu thầu: Đường kênh 8 mét xã Long Định huyện Châu Thành

2
QUý 1/2009
Theo tiến độ thi công
Giá gói thầu:
 • 163.004.466 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường kênh 8 mét xã Long Định huyện Châu Thành