Gói thầu: PHƯỜNG AN PHÚ – 2 (10 hẻm): Hẻm 42 đường 30/4, hẻm 16 (42 nối dài) đường 30/4, hẻm 108/41 đường 30/4 (hẻm 5), hẻm 3 Nguyễn Việt Hồng, hẻm 108/49 đường 30/4, hẻm 108/53 đường 30/4, hẻm 108/75 đường 30/4

Gói thầu: PHƯỜNG AN PHÚ – 2 (10 hẻm): Hẻm 42 đường 30/4, hẻm 16 (42 nối dài) đường 30/4, hẻm 108/41 đường 30/4 (hẻm 5), hẻm 3 Nguyễn Việt Hồng, hẻm 108/49 đường 30/4, hẻm 108/53 đường 30/4, hẻm 108/75 đường 30/4

CP10-2
2010-2011
360 ngày
Giá gói thầu:
 • 8.958.960.158 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch Đấu thầu Dự án thành phần số 5: Cải tạo Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 giai đoạn II thuộc Dự án nâng cấp Đô thị Thành phố Cần Thơ