Thi công xây dựng Nhà điều hành sản xuất – Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Việt Bắc

THÔNG BÁO MỜI THẦU – Tên bên mời thầu : Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Việt Bắc – Tên gói thầu : Thi công xây dựng Nhà điều hành sản xuất – Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Việt Bắc – Tên dự án: Nhà điều hành sản xuất – Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Việt Bắc

THÔNG BÁO MỜI THẦU
– Tên bên mời thầu : Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Việt Bắc
– Tên gói thầu : Thi công xây dựng Nhà điều hành sản xuất – Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Việt Bắc
– Tên dự án: Nhà điều hành sản xuất – Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Việt Bắc
– Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển của công ty công nghiệp hoá chất mỏ – TKV, Công ty công nghiệp Hoá chất mỏ Việt Bắc, vốn vay tín dụng thương mại và nguồn vốn hợp pháp khác
– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước

– Thời gian bán HSMT từ  8 giờ, ngày 05 tháng 12 năm 2008 đến trước 9 giờ, ngày 22 tháng 12 năm 2008 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán HSMT: Văn phòng Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Việt Bắc số 478 đường trung tâm, Thị trấn Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên

Điện thoại số: 02803863832, 02803 863510, fax: 02803863349    
– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng/bộ
– Địa chỉ nhận HSDT: Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Việt Bắc số 478 đường trung tâm, Thị trấn Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên.

– Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 22 tháng 12 năm 2008
– Bảo đảm dự thầu: 250.000.000 đồng ( Hai trăm năm mươi triệu đồng, Tiền Việt Nam ) bằng tiền mặt hoặc đảm bảo của Ngân hàng và được gửi đến Văn phòng Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Việt Bắc số 478 đường trung tâm, Thị trấn Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên. trước 9 giờ, ngày 22 tháng 12 năm 2008.

HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ (giờ Việt Nam), ngày 22 tháng 12 năm 2008, tại Văn phòng Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Việt Bắc số 478 đường trung tâm, Thị trấn Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên.
Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Việt Bắc kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

    Thái Nguyên, ngày 24 tháng 11 năm    2008
GIÁM ĐỐC
Chu Như Lâm   

(Căn cư theo Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu số : 2944/QĐ-HĐTV ngày 5/11/2008 của Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty công nghiệp hoá chất mỏ – TKV )

Tin thông báo mời thầu được đăng trực tiếp qua email và Fax ngày 24/11/2008 tới Thongtindauthau.com