Gói thầu: Bảo hiểm – Cải tạo mở rộng nhà hàng Chương Dương

Gói thầu: Bảo hiểm – Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo mở rộng nhà hàng Chương Dương

4
Quý I/2009
Theo tiến độ dự án
Giá gói thầu:
 • 11.885.501 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo mở rộng nhà hàng Chương Dương