Gói thầu: Xây dựng TBA và cáp ngầm – dự án xây dựng trụ sở làm việc chi nhánh NHNo&PTNT huyện Lý Nhân – tỉnh Hà Nam

Gói thầu: Xây dựng TBA và cáp ngầm – Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng trụ sở làm việc chi nhánh NHNo&PTNT huyện Lý Nhân – tỉnh Hà Nam

gói số 2
Quý II/2009
2 tháng
Giá gói thầu:
 • 0 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng trụ sở làm việc chi nhánh NHNo&PTNT huyện Lý Nhân – tỉnh Hà Nam