Gói thầu: Tư vấn lập dự án – KHĐT điều chỉnh các gói thầu chuẩn bị đầu tư

Gói thầu: Tư vấn lập dự án – Kế hoạch đấu thầu: KHĐT điều chỉnh các gói thầu chuẩn bị đầu tư

03
1 tháng
3 tháng
Giá gói thầu:
 • 48.501.816 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: KHĐT điều chỉnh các gói thầu chuẩn bị đầu tư