Gói thầu: Mua thuốc vật tư tiêu hao hoá chất xét nghiệm lần 1 năm 2009 – Mua thuốc vật tư tiêu hao hoá chất xét nghiệm lần 1 năm 2009

Gói thầu: Mua thuốc vật tư tiêu hao hoá chất xét nghiệm lần 1 năm 2009 – Kế hoạch đấu thầu: Mua thuốc vật tư tiêu hao hoá chất xét nghiệm lần 1 năm 2009

Gói thầu số 5: Hoá chất xét nghiệm
trong tráng 3 và tháng 4 năm 2009
trong năm 2009
Giá gói thầu:
  • 1805261892 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước
    * Chào hàng cạnh tranh
    * Trong nước
    * Không sơ tuyển
    * Mua sắm hàng hóa
    Theo đơn giá


    Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Mua thuốc vật tư tiêu hao hoá chất xét nghiệm lần 1 năm 2009