Chi Cục Kiểm Lâm Tỉnh Sơn la Mua sắm thiết bị tin học, công nghệ thông tin và công cụ, dụng cụ lần 1

– Tên Bên mời thầu: Chi Cục Kiểm Lâm Tỉnh Sơn la. – Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị tin học, công nghệ thông tin và công cụ, dụng cụ lần 1. – Tên dự án: Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho Lực Lượng Kiểm Lâm tỉnh Sơn la giai đoạn 2007-2010.THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Chi Cục Kiểm Lâm Tỉnh Sơn la.
– Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị tin học, công nghệ thông tin và công cụ, dụng cụ lần 1.
– Tên dự án: Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho Lực Lượng Kiểm Lâm tỉnh Sơn la giai đoạn 2007-2010.

– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.
Thời gian bán HSMT từ 9 giờ, ngày  01  tháng 12 năm đến trước 9 giờ, ngày         05 tháng  12 năm 2008 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Chi Cục Kiểm Lâm tỉnh Sơn la- Địa chỉ: số 40 đường Lò Văn Giá- Thành Phố Sơn la, tỉnh Sơn la- Điện thoại 022.3854458, 022.3852046- Făx 022.3857636.

– Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng chẵn).
– Thời gian nhận hồ sơ thầu: từ 9 giờ, ngày  05  tháng 12 năm đến trước 9 giờ, ngày   08  tháng  12   năm 2008 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ nhận HSDT: Chi Cục Kiểm Lâm tỉnh Sơn la- Địa chỉ: số 40 đường Lò Văn Giá- Thành Phố Sơn la, tỉnh Sơn la.
– Thời gian lựa chọn nhà thầu: ngày 09 tháng 12 năm 2008

Nơi nhận                                                                 K/T.Chi cục Trưởng
 – Như trên.                                                           PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG
 – Đài PT-TH Sơn la.
– website thongtindauthau.com
 – Lưu VP.
                                   
                                                                                           Chu Viết Hảo

Tin thông báo mời thầu được đăng trực tiếp qua email và Fax ngày 25/11/2008 tới Thongtindauthau.com