Thông báo mời thầu gói thầu: GT: RT3-19-01-12-1/1; Đường Xích Thổ: Chiều dài 3,8 Km đường GTNT loại A, láng nhựa 3,0Kgm2; RT3-19-04-20-1/1: Đường Nam Biên: Chiều dài 4,4 Km đường GTNT loại A, láng nhựa 3,0Kgm2; RT3-19-01-14-1/1:

Thông báo mời thầu gói thầu: GT: RT3-19-01-12-1/1; Đường Xích Thổ: Chiều dài 3,8 Km đường GTNT loại A, láng nhựa 3,0Kgm2; RT3-19-04-20-1/1: Đường Nam Biên: Chiều dài 4,4 Km đường GTNT loại A, láng nhựa 3,0Kgm2; RT3-19-01-14-1/1:

GT: RT3-19-01-12-1/1; Đường Xích Thổ: Chiều dài 3,8 Km đường GTNT loại A, láng nhựa 3,0Kgm2; RT3-19-04-20-1/1: Đường Nam Biên: Chiều dài 4,4 Km đường GTNT loại A, láng nhựa 3,0Kgm2; RT3-19-01-14-1/1: Đường Định Tràng: Chiều dài 3,3 Km đường GTNT loại A, láng nhựa 3,0Kgm2; RT3-19-03-16-1/1: Đường Phụ Nữ (Xã Ninh Giang-Ninh Hoà): Chiều dài 1,8 Km đường GTNT loại A, láng nhựa 3,0Kgm2; RT3-19-03-18-1/1: Đường THCS – ĐT 478: Chiều dài 1,2 Km đường GTNT loại A, láng nhựa 3,0Kgm2; RT3-19-06-19-1/1: Đường Chợ Khánh Thành – Trạm Bơm Chính Tâm: Chiều dài 1,6 Km đường GTNT loại A, láng nhựa 3,0Kgm2; RT3-19-05-13-1/1: Đường Yên Phong-Thị Trấn Yên Thắng: Chiều dài 3,7 Km đường GTNT loại A, láng nhựa 3,0Kgm2; RT3-19-08-22-1/1: Cầu Vào Thôn Hoàng Sơn: Chiều dài 29,1 md; kết cấu nhịp: một nhịpL= 21md; kết cấu nhịp BTCT dự ứng lực; mố BTCT trên hệ cọc 35×35
Thuộc D.A: Giao thông nông thôn 3 tỉnh Ninh Bình
Nguồn vốn: vay WB và viện trợ của DFID
Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án giao thông vốn nước ngoài tỉnh Ninh Bình (PPMU Ninh Bình)
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 06/12/2008 đến 08 giờ 00 ngày 06/01/2009 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Ban Quản lý các dự án giao thông vốn nước ngoài tỉnh Ninh Bình (PPMU Ninh Bình), số 40 Lê Đại Hành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại/Fax/E-mail: (030) 3876145/3876146
Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 07/01/2009