Thông báo mời thầu gói thầu: Toàn bộ phần xây lắp (khối nhà C, D và E)

Thông báo mời thầu gói thầu: Toàn bộ phần xây lắp (khối nhà C, D và E)

Tên dự án:Chung cư phục vụ tái định cư dân vạn đò tại Hương Sơ
Tên gói thầu:Toàn bộ phần xây lắp (khối nhà C, D và E)
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban Đầu tư và Xây dựng thành phố Huế
11/12/2008 đến 26/12/2008
1.000.000 (VND)
26/12/2008 14:00
26/12/2008 14:00