các gói thầu kênh Chính Đông thuộc Tiểu dự án Hiện đại hóa thủy lợi Dầu tiếng

Kế hoạch đấu thầu các gói thầu kênh Chính Đông thuộc Tiểu dự án Hiện đại hóa thủy lợi Dầu tiếng, Dự án nhóm B, ngành Thủy Lợi

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số hiệu: 3725/QĐ-BNN-TL
Ngày ban hành: 16/06/2002
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số hiệu: 413/QĐ-BNN-TL
Ngày ban hành: 02/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Thuỷ lợi
Nguồn vốn: WB,
Tổng mức đầu tư:
 • 966.000.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu kênh Chính Đông thuộc Tiểu dự án Hiện đại hóa thủy lợi Dầu tiếng (14 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói số 1 DT/IMC/KCĐ/XL1/2009 Kênh Chính Đông đoạn K0-K4+300
 • 18469246000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 30/3/2009-4/5/2009Theo đơn giá 20 tháng
  Gói số 2 DT/IMC/KCĐ/XL2/2009 Kênh Chính Đông đoạn K4+300-K6+550
 • 20961088000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 30/3/2009-4/5/2009Theo đơn giá 20 tháng
  Gói số 3 DT/IMC/KCĐ/XL3/2009 Kênh Chính Đông đoạn K6+550-K8+698
 • 18958857000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 30/3/2009-4/5/2009Theo đơn giá 20 tháng
  Gói số 4 DT/IMC/KCĐ/XL4/2009 Kênh Chính Đông đoạn K8+698-K12+073
 • 26070142000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 30/3/2009-4/5/2009Theo đơn giá 20 tháng
  Gói số 5 DT/IMC/KCĐ/XL5/2009 Kênh Chính Đông đoạn K12+073-K13+896
 • 22330390000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 30/3/2009-4/5/2009Theo đơn giá 20 tháng
  Gói số 6 DT/IMC/KCĐ/XL6/2009 Kênh Chính Đông đoạn K13+896-K17+000
 • 24181134000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 30/3/2009-4/5/2009Theo đơn giá 20 tháng
  Gói số 7 DT/IMC/KCĐ/XL7/2009 Kênh Chính Đông đoạn K17+000-K19+948
 • 22976314000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 30/3/2009-4/5/2009Theo đơn giá 20 tháng
  Gói số 8 DT/IMC/KCĐ/XL8/2009 Kênh Chính Đông đoạn K20+173-K23+600
 • 24899391000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 30/3/2009-4/5/2009Theo đơn giá 20 tháng
  Gói số 9 DT/IMC/KCĐ/XL9/2009 Kênh Chính Đông đoạn K23+600-K26+983
 • 24629222000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 30/3/2009-4/5/2009Theo đơn giá 20 tháng
  Gói số 10 DT/IMC/KCĐ/XL10/2009 Kênh Chính Đông đoạn K26+983-K30+292
 • 23740638000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 30/3/2009-4/5/2009Theo đơn giá 20 tháng
  Gói số 11 DT/IMC/KCĐ/XL11/2009 Kênh Chính Đông đoạn K30+331-K34+063
 • 24774405000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 30/3/2009-4/5/2009Theo đơn giá 20 tháng
  Gói số 12 DT/IMC/KCĐ/XL12/2009 Công trình trên kênh chính Đông
 • 15500000000 (VND)
 • WB
  Đấu thầu rộng rãi, Quốc tế, Không sơ tuyển 30/3/2009-4/5/2009Theo đơn giá 20 tháng
  Gói số 13 DT/IMC/KCĐ/XL13/2009 Nâng cấp cửa van và thiết bị cơ khí kênh chính Đông và kênh Chính Tây
 • 15000000000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 1+2 năm 2009Theo đơn giá 18 tháng
  Gói số14 DT/IMC/KCĐ/XL14/2009 Hệ thống SCADA kênh chính Đông
 • 12000000000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 1+2 năm 2009Theo đơn giá 16 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 61
  Ngày xuất bản 26/03/2009