Cung cấp thiết bị và phần mềm mô hình hoá môi trường cho dự án Đầu tư trang thiết bị quan trắc phân tích và mô hình hoá môi trường

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 02 Cung cấp thiết bị và phần mềm mô hình hoá môi trường cho dự án Đầu tư trang thiết bị quan trắc phân tích và mô hình hoá môi trường phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa Môi trường

Tên dự án:Đầu tư trang thiết bị quan trắc phân tích và mô hình hoá môi trường phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa Môi trường
Tên gói thầu:Gói thầu số 02 “Cung cấp thiết bị và phần mềm mô hình hoá môi trường” cho dự án “Đầu tư trang thiết bị quan trắc phân tích và mô hình hoá môi trường phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa Môi trường”
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội; Điện thoại: 04.38588579; Fax: 04.38583061
12/12/2008 đến 24/12/2008
1.000.000 (VND)
24/12/2008 10:00
24/12/2008 10:00