Cung cấp thiết bị cho Dự án Tăng cường năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 02 cung cấp thiết bị cho Dự án Tăng cường năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân

Tên dự án:Tăng cường năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân
Tên gói thầu:Gói thầu số 02 cung cấp thiết bị cho Dự án “Tăng cường năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân”
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội; Điện thoại: 04.38588579; Fax: 04.38583061
10/12/2008 đến 24/12/2008
1.000.000 (VND)
24/12/2008 14:00
24/12/2008 14:00