Gói thầu: Nâng cấp cửa van và thiết bị cơ khí kênh chính Đông và kênh Chính Tây – các gói thầu kênh Chính Đông thuộc Tiểu dự án Hiện đại hóa thủy lợi

Gói thầu: Nâng cấp cửa van và thiết bị cơ khí kênh chính Đông và kênh Chính Tây – Kế hoạch đấu thầu các gói thầu kênh Chính Đông thuộc Tiểu dự án Hiện đại hóa thủy lợi

Gói số 13 DT/IMC/KCĐ/XL13/2009
Quý 1+2 năm 2009
18 tháng
Price of parcel
 • 15000000000 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu kênh Chính Đông thuộc Tiểu dự án Hiện đại hóa thủy lợi Dầu tiếng