Gói thầu: Tư vấn quản lý dự án – Đường Đông Tây sông Ba Rài- huyện Cai Lậy

Gói thầu: Tư vấn quản lý dự án – Kế hoạch đấu thầu: Đường Đông Tây sông Ba Rài- huyện Cai Lậy

3
Quý I/2009
Theo tiến độ thực hiện dự án
Giá gói thầu:
 • 243.503.189 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường Đông Tây sông Ba Rài- huyện Cai Lậy