Gói thầu: Kiểm định chất lượng công trình và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình – dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở cơ quan Bộ Tài nguyên và môi trường.

Gói thầu: Kiểm định chất lượng công trình và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình – Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở cơ quan Bộ Tài nguyên và môi trường.

Số 19
Quý 3/2008
30 tháng
Price of parcel
 • 1.003.413.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường