Gói thầu: Nhà thầu cung cấp lắp đặt thiết bị – dự án Trường trung học cơ sở Hoàng Lê Kha

Gói thầu: Nhà thầu cung cấp lắp đặt thiết bị – Kế hoạch đấu thầu dự án Trường trung học cơ sở Hoàng Lê Kha

14
Quý III năm 2009
30 ngày
Price of parcel
 • 1.952.117.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Trường trung học cơ sở Hoàng Lê Kha