Gói thầu: Lập HSMT và PT đánh giá HSDT xây lắp – Xây dựng mới trường THCS Bình Lợi Trung – Quận Bình Thạnh

Gói thầu: Lập HSMT và PT đánh giá HSDT xây lắp – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới trường THCS Bình Lợi Trung – Quận Bình Thạnh

2
30/9/2009 đến 15/01/2010
Từ ngày ký hợp đồng đến khi có QĐ phê duyệt kết quả đấu thầu
Giá gói thầu:
 • 67.062.052 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới trường THCS Bình Lợi Trung – Quận Bình Thạnh