Gói thầu: Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT phần xây lắp – các gói thầu thuộc dự án Xây dựng mới Kho tài sản quận Tân Bình

Gói thầu: Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT phần xây lắp – Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Xây dựng mới Kho tài sản quận Tân Bình

03
Quý II/2009
Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
Giá gói thầu:
 • 10.097.000 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Xây dựng mới Kho tài sản quận Tân Bình