Toàn bộ phần xây lắp Trường tiểu học An Cựu

Thông báo mời thầu gói thầu: Toàn bộ phần xây lắp .Tên dự án: Trường tiểu học An Cựu (giai đoạn 1). Nguồn vốn: Vốn ngân sách. Ban Đầu tư và Xây dựng thành phố Huế

Tên dự án:Trường tiểu học An Cựu (giai đoạn 1)
Tên gói thầu:Toàn bộ phần xây lắp
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban Đầu tư và Xây dựng thành phố Huế – địa chỉ: 01 Nguyễn Huệ, TP Huế – điện thoại: 054.6280247 – Fax: 054.3823626
18/12/2008 đến 02/01/2009
1.000.000 (VND)
02/01/2009 14:00
02/01/2009 14:00