Gói thầu: Bảo hiểm công trình – dự án Trường THCS Hoàng Lê Kha

Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Kế hoạch đấu thầu dự án Trường THCS Hoàng Lê Kha

11
Quý III năm 2009
Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt
Price of parcel
 • 42.889.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Trường THCS Hoàng Lê Kha