Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu – dự án xây dựng nâng cấp đường nối Khoa Dự bị dân tộc – Viện Nghiên cứu phát triển đồng bằng sông Cửu Long

Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu – Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng nâng cấp đường nối Khoa Dự bị dân tộc – Viện Nghiên cứu phát triển đồng bằng sông Cửu Long

01
Quý II năm 2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 1807000 (VND)
 • Vốn tự có của Nhà trường
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng nâng cấp đường nối Khoa Dự bị dân tộc – Viện Nghiên cứu phát triển đồng bằng sông Cửu Long