Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công – Trường bắn D514- huyện Cai Lậy

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công – Kế hoạch đấu thầu: Trường bắn D514- huyện Cai Lậy

3
quý II/2009
Theo tiến độ thi công
Price of parcel
 • 122.534.240 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường bắn D514- huyện Cai Lậy